CATALÀ        ESPAÑOL     ENGLISH

 

 

CERCA BÀSICA : FORMULARI LLIURE

La cerca lliure, tipus google, és la més exhaustiva i la més ràpida.

Us permet fer cerques per qualsevol paraula a tots els camps de la base de dades:

 

            - paraules del títol

            - paraules del resum

            - matèries (descriptors temàtics, identificadors personals i corporatius)

            - àmbit geogràfic (municipi, comarca...)

            - autors (cognoms o noms d’autors personals i paraules d’autors corporatius)

            - data publicació

            - paraules del títol de la col·lecció i subcol·lecció

            - paraules del títol de la revista

            - tipus de document (monografies, articles de revista...)

            - tipus de suport (fitxer informàtic, vídeo...)

 

S’ha de tenir en compte que aquest tipus de cerca pot, a vegades, generar “soroll documental”, és a dir, informació no desitjada o pertinent a la cerca plantejada.

 

 

 

Per defecte, el programa fa una intersecció dels termes (AND) indicats: cerca referències amb totes les paraules.

En el cas de voler realitzar una suma de conceptes (OR) s’haurà d’indicar la opció: qualsevol paraula.

 

Exemples:

 

Guerra civil espanyola Terrassa

Recupera les referències sobre la guerra civil espanyola a la ciutat de Terrassa

 

Franquisme articles 2015

Recupera els articles de revista sobre franquisme publicats l’any 2015

Vicens Vives monografies

Recupera les monografies de o sobre l’historiador Vicens Vives

 

Material didàctic Vallès Occidental

Recupera referències amb objectius didàctics sobre el Vallès Occidental

 

Barcelona 1850L

Recupera referències sobre Barcelona situades cronològicament al període 1851-1900

 

 

 

Consells de cerca

 

- Evitar l’ús de caràcters especials:   /  (  )  -   _

S’ha de tenir curar de no emprar caràcters especials, tipus guions, apòstrofs etc..

Si es pot emprar la ela geminada (l·l)

 

- Evitar l’ús de preposicions, conjuncions i contraccions (de, del, a, amb, i ...)

 

- Ús del truncament ($)

Podem fer servir el truncament amb el símbol de dolar ($) què cerca les paraules i termes amb l’arrel indicada:

 

Per exemple: Industr$ cerca:

industrials, industrialització, indústries, i tots els tipus d’indústria (indústria tèxtil, indústria cotonera, indústria mecànica, etc..)

 

 

 

Per limitar la cerca a un índex determinat (autors, matèries..) feu servir el FORMULARI AVANÇAT

 

 

 

CERCA AVANÇADA: FORMULARI AVANÇAT

 

La funció de la cerca avançada és garantir una major especificitat.

Podem emprar la cerca avançada per:

 

1. Cercar en un índex determinat

 

Índexs definits:

 

. Qualsevol camp (seria l’equivalent a la cerca lliure)

. Autor (autors personals i corporatius, jornades i congressos)

. Matèries (descriptors temàtics, identificadors personals i corporatius)

Els descriptors de matèria emprats en la indexació i recuperació del contingut dels documents estan recollits al Tesaurus d’Història de Catalunya.

. Geogràfic (àmbit geogràfic de l’estudi: municipi, comarca, província, barri, muntanya, etc..)

. Comarques (permet cercar o limitar una cerca en una comarca determinada)

. Paraules del títol (garanteix la màxima pertinença i especificitat del document)

. Data de publicació

. Revistes buidades (revistes de les què s’han extret articles)

            . Col·lecció

            . Tipus de document

                . Articles de revista

                . Inèdits              

                . Monografies

                . Parts de monografies

                . Revistes

                . Tesis doctorals

                . Treballs de recerca /Tesines

                . Treballs de curs

 

            . Tipus de suport

                        . Enregistrament de vídeo

                               . Enregistrament sonor

                               . Fitxer informàtic

                               . Material audiovisual

                               . Material cartogràfic

                               . Material especial

                               . Material gràfic

                               . Microforma

 

            . Període cronològic (cronologia del document pautada per períodes)

 La cronologia dels documents es pauta en:

                - (M) Mil·lennis (0000M, 1000M)

                - (D) Cinc-cents anys (1000D aniria de 1001 al 1500)

                - (C) Segles (1800C aniria de 1801 fins al 1900)

                - (L) Cinquanta anys (1900L aniria de 1901 al 1950)

                - (X) Dècades (1980X aniria de 1981 al 1990)

La mateixa pauta serveix per la cronologia abans de Crist (aC). amb una A davant:

                0000AM

                1000AD

                0400AC

                0450AL

                0360AX

 

 

 

Procediment:

1.      Seleccioni l’índex al qual vol limitar la cerca

2.      Si desitja visualitzar l’índex i des d’allà poder seleccionar els termes per la cerca, faci clic sobre la icona del índex.

3.      Pot :

            . Prémer l’opció Mostrar l’índex (el mostra des de l’inici)

            . Ingressar l’arrel d’una paraula des de la qual començar a visualitzar-lo i després l’opció Mostrar l’índex.

            . o seleccionar una lletra, en la barra inferior, a partir de la qual començar a llegir l’índex

 

 

Seguidament es desplega el llistat de termes de l’índex seleccionat, des d’on:

 

            - Cercar termes per elaborar la cerca (clic al terme i opció PROPERS)

(passen al requadre de termes seleccionats i es pot continuar sumant termes fins finalitzar i prémer el botó Cercar termes)

            - Cercar termes per enviar-los al formulari (opció AFEGIR)

(el terme seleccionat passa al formulari de cerca des d’on es pot combinar els termes amb els operadors booleans)

            - Cercar un terme directament (opció CERCAR)

 (el terme seleccionat es cerca i el programa mostra la pantalla de resultats)

 

 

 

2. Combinar termes o cerques a través dels operadors booleans

 

            AND intersecció (que siguin tots els termes en el registre)

                        Moviment veïnal AND Barcelona

 

            OR suma termes (busca tots els registres que tinguin algun dels termes)

                        Biografies OR Memòries OR Dietaris

 

            AND NOT resta (cerca els registres amb el primer terme que no continguin el segon terme indicat)           

                        Antifranquisme NOT Repressió política

 

 

 

 

Exemple: la cerca anterior busca totes les biografies, memòries, dietaris o epistolaris del període de la guerra civil espanyola però que no siguin del Vallès Occidental

 

 

VISUALITZAR, SELECCIONAR I ENVIAR EL RESULTAT D’UNA CERCA

 

L’execució d’una cerca (botó cercar) ens mostra la relació de registres resultants, en el format per defecte.

 

 

 

- Resultats i barra de navegació

A la part superior de la pantalla es mostra el nombre de referències trobades i es visualitzen les 20 primeres. Per avançar a les següents pàgines cal anar a la barra de navegació de la dreta.

 

- Navegació hipertextual

L’aplicació permet una navegació hipertextual a través dels camps amb enllaç . Aquesta opció permet accedir, doncs, directament a la cerca per una matèria, àmbit geogràfic, autor, revista, etc..

 

- Selecció, impressió i boomarks

A l’esquerra de la pantalla tenim la possibilitat de:

            - Seleccionar els registres d’interès del resultat d’una cerca (casella de selecció).

            Una vegada seleccionats cal anar a l’opció del menú superior “la seva selecció” des d’on podem imprimir-los o enviar-los a un document PDF.

            - Imprimir directament a la impressora o a un document PDF.

            - Boomarks permet enviar el resultat d’una cerca simple a una aplicació determinada. (Estem treballant en la millora de les seves prestacions)

 

- Opcions menú superior

            - La seva selecció: permet imprimir o enviar a un document PDF els registres seleccionats d’una cerca prèvia.

            - Enviar resultat: permet imprimir, enviar a un document PDF o a l’ordinador (en format HTML o ISO2709) el resultat d’una cerca o bé un rang de registres de la cerca.

            - Nova cerca: mostra la pantalla de cerca inicial.

            - Final de pàgina: mostra el final de la pàgina i el formulari de cerca per si es vol refinar la cerca o plantejar una altra diferent.

 

            - Configurar: permet

                        . Canviar d’idioma (castellà, anglès, francès i portuguès)

                        . Activar la barra de navegació entre cada referència

                        . Canviar el format de visualització/presentació de les referències

 

Format de citació:

 

Format detallat, amb els literals de cada camp:

 

 

 

 

 

 

ESPAÑOL

 

 

BÚSQUEDA BÁSICA : FORMULARI0 LIBRE

La búsqueda libre, tipo google, es la más exhaustiva y la más rápida.

Permite realizar búsquedas por cualquier palabra en todos los campos de la base de datos:

 

            - palabras del título

            - palabras del resumen

            - materias (descriptores temáticos, identificadores personales y corporativos)

            - ámbito geográfico (municipio, comarca...)

            - autores (apellidos o nombres de autores personales y palabras de autores corporativos)

            - fecha de publicación

            - palabras del título de la colección y subcolección

            - palabras del título de la revista

            - tipo de documento (monografías, artículos de revista...)

            - tipo de soporte (fichero informático, vídeo...)

 

Ha de tenerse en cuenta que este tipo de búsqueda puede, a veces, generar “ruido documental”, es decir, información no deseada o pertinente a la búsqueda planteada.

 

 

 

Por defecto, el programa realiza una intersección de los términos (AND) indicados: busca referencias con todas les palabras.

En el caso de querer realizar una suma de conceptos (OR) se tendrá que indicar la opción: cualquier palabra.

 

 

Ejemplos:

 

Guerra civil espanyola Terrassa

Recupera las referencias sobre la guerra civil española en la ciudad de Terrassa

 

Franquisme articles 2015

Recupera los artículos de revista sobre franquismo publicados el año 2015

 

Vicens Vives monografies

Recupera las monografías de o sobre el historiador Vicens Vives

 

Material didàctic Vallès Occidental

Recupera referencias con objetivos didácticos sobre el Vallés Occidental

 

Barcelona 1850L

Recupera referencias sobre Barcelona situadas cronológicamente en el período 1851-1900

 

 

 

Consejos de búsqueda

 

- Evitar el uso de caracteres especiales:   /  (  )  -   _

Se ha procurar no utilizar caracteres especiales, tipo guiones, apóstrofes etc..

Si se puede utilizar la ele geminada (l·l)

 

- Evitar el uso de preposiciones, conjunciones y contracciones (de, del, a, con, y ...)

 

- Uso del truncamiento ($)

Puede usar el truncamiento con el símbolo de dólar ($) el cual busca las palabras t términos con la raíz indicada:

 

Por ejemplo: Industr$ busca:

industrials, industrialització, indústries, y todos los tipos de industria (industria textil, industria algodonera, industria mecánica, etc..)

 

 

 

Para limitar la búsqueda a un índice determinado (autores, materias..) usen el FORMULARIO AVANZADO

 

 

 

 

BÚSQUEDA AVANZADA: FORMULARIO AVANZADO

 

La función de la búsqueda avanzada es garantizar una mayor especificidad.

Puede utilizar la búsqueda avanzada para:

 

1. Buscar en un índice determinado

 

Índices definidos:

 

. Cualquier campo (seria el equivalente a la búsqueda libre) .

. Autor (autores personales y corporativos, jornadas y congresos)

. Materias (descriptores temáticos, identificadores personales y corporativos)

Los descriptores de materia utilizados en la indexación y recuperación del contenido de los documentos están recogidos en el Tesaurus d’Història de Catalunya.

. Geográfico (ámbito geográfico del estudio: municipio, comarca, provincia, barrio, montaña, etc..)

. Comarcas (permite buscar o limitar una búsqueda en una comarca determinada)

. Palabras del título (garantiza la máxima pertinencia y especificidad del documento)

. Fecha de publicación

. Revistas vaciadas (revistas de las que se han extraído artículos)

. Colección

            . Tipo de documento

                . Artículos de revista

                . Inéditos           

                . Monografías

                . Partes de monografías

                . Revistas

                . Tesis doctorales

                . Trabajos de investigación /Tesinas

                . Trabajos de curso

            . Tipo de soporte

                        . Grabaciones de vídeo

                               . Grabaciones sonoras

                               . Fichero informático

                               . Material audiovisual

                               . Material cartográfico

                               . Material especial

                               . Material gráfico

                               . Microformas

 

            . Período cronológico (cronología del documento pautada por períodos)

 La cronología de los documentos se pauta en:

                - (M) Milenios (0000M, 1000M)

                - (D) Quinientos años (1000D iría de 1001 al 1500)

                - (C) Siglos (1800C iría de 1801 hasta el 1900)

                - (L) Cincuenta años (1900L iría de 1901 al 1950)

                - (X) Décadas (1980X iría de 1981 al 1990)

La misma pauta sirve para la cronología antes de Cristo (aC). con una A delante:

                0000AM

                1000AD

                0400AC

                0450AL

                0360AX

 

 

 

Procedimiento:

1.  Seleccione el índice al que quiere limitar la búsqueda.

2.  Si desea visualizar el índice y desde allí poder seleccionar los términos para la búsqueda, haga clic sobre el icono del índice.

3.  Puede :

            . Presionar la opción Mostrar el índice (lo muestra desde el inicio)

            . Ingrese palabra o el inicio de una palabra desde la cual comenzar a visualizarlo y después la opción Mostrar el índice.

            . o seleccionar una letra, en la barra inferior, a partir de la cual comenzar a leer           el índice.

 

 

Seguidamente se despliega el listado de términos del índice seleccionado, desde donde:

 

            - Buscar términos para elaborar la búsqueda (clic en el término y opción PRÓXIMOS)

(pasan al recuadro de términos seleccionados y se puede continuar sumando términos hasta finalizar y presionar el botón Buscar términos)

            - Buscar términos para enviarlos al formulario (opción AÑADIR)

(el término seleccionado pasa al formulario de búsqueda desde donde se pueden combinar los términos con los operadores booleanos)

            - Buscar un término directamente (opción BUSCAR)

 (el término seleccionado se busca y el programa muestra la pantalla de resultados)

 

 

 

 

 

 

2. Combinar términos o búsquedas a través de los operadores booleanos

 

            AND intersección (que estén todos los términos en el registro)

                        Moviment veïnal AND Barcelona

 

            OR suma (busca todos los registros que tengan alguno de los términos)

                        Biografies OR Memòries OR Dietaris

 

            AND NOT resta (busca los registros con el primer término que no contengan el segundo término indicado)

                        Antifranquisme NOT Repressió política

 

 

 

Ejemplo: la búsqueda anterior recupera todas las biografías, memorias, dietarios o epistolarios del período de la guerra civil española pero que no sean del Vallés Occidental

 

 

VISUALIZAR, SELECCIONAR Y ENVIAR EL RESULTADO DE UNA BÚSQUEDA

 

La ejecución de una búsqueda (botón buscar) nos muestra la relación de registros resultantes, en el formato por defecto.

 

 

 

 

- Resultados y barra de navegación

En la parte superior de la pantalla se muestra el número de referencias localizadas y se visualizan las 20 primeras. Para avanzar a las siguientes páginas hay que ir a la barra de navegación de la derecha.

 

- Navegación híper-textual

La aplicación permite una navegación híper-textual a través de los campos con enlace . Esta opción permite acceder, pues, directamente a la búsqueda por una materia, ámbito geográfico, autor, revista, etc..

 

- Selección, impresión y boomarks

En la izquierda de la pantalla tenemos la posibilidad de:

            - Seleccionar los registros de interés del resultado de una búsqueda (casilla de selección).

            Una vez seleccionados hay que ir a la opción del menú superior “su selección” desde donde podemos imprimirlos o enviarlos a un documento PDF.

            - Imprimir directamente en la impresora o en un documento PDF.

            - Boomarks permite enviar el resultado de una búsqueda simple a una aplicación determinada. (Estamos trabajando en la mejora de sus prestaciones)

 

- Opciones menú superior

            - Su selección: permite imprimir o enviar a un documento PDF los registros seleccionados de una búsqueda previa.

            - Enviar resultado: permite imprimir, enviar a un documento PDF o al ordenador (en formato HTML o ISO2709) el resultado de una búsqueda o bien un rango de registros de la búsqueda.

            - Nueva búsqueda: muestra la pantalla de búsqueda inicial.

            - Fin de la página: muestra el final de la página y el formulario de búsqueda por si se quiere refinar o plantear otra diferente.

            - Configurar: permite

                        . Cambiar de idioma (catalán, inglés, francés y portugués)

                        . Activar la barra de navegación entre cada referencia

                        . Cambiar el formato de visualización/presentación de las referencias

 

Formato de citación:

 

Formato detallado, con los literales de cada campo:

 

 

 

 

 

 

ENGLISH

 

DATABASE SEARCH – FREE FORM

The free or simple search, google type, is the fastest and more comprehensive search

This option searches for words in all the fields of the database:

 

            - Title

            - Abstracts

            - Key words (subjects, personal and corporate names)

            - Geographical subject (municipalities, “comarques”, provinces, boroughs)

            - Authors (names or surnames of personal authors and words from corporate authors)

            - Publication date

            - Series title

            - Journal title

            - Document type (books, journal articles...)

            - Format (computer file, video...)

 

 

By default the program uses the option All the words (AND) to link the search terms

If you want to search for Any word (OR) you have to select it.

 

Examples:

 

Guerra civil espanyola Terrassa

 

Retrieves references about the Spanish civil war in the city of Terrassa

 

Franquisme articles 2015

Retrieves journal articles about Francoism published in 2015

 

Vicens Vives monografies

Retrieves books from or about the Catalan historian Jaume Vicencs Vives

 

Material didàctic Vallès Occidental

Retrieves learning objected references about the Vallès Occidental

 

Barcelona 1850L

Retrieve references about Barcelona between 1851 and 1900

 

 

Search tips

 

- Do not use special characters:   /  (  )  -   _

You should not use special characters such as hyphens, apostrophes, etc..

You can use the Catalan “ela geminada” (l·l)

 

- Avoid the use of prepositions, conjunctions and contractions (de, del, a, amb, i ...)

 

- Use truncation symbol ($)

You could use the truncation symbol ($) to search words with the same root:

 

For example: Industr$ searchs:

industrials, industrialització, indústries,and any type of industry (indústria tèxtil, indústria cotonera, indústria mecànica, etc..)

 

 

 

To specify the fields of the search you should use the ADVANCED FORM

 

 

 

ADVANCED SEARCH – ADVANCED FORM

 

The advanced search allows more specificity in the results

We could use advanced search to:

 

1. Search in a specific index

 

Defined indexs:

 

. Any field (like free search)

. Author (personal and corporate authors, Conferences and congresses)

. Subjects (subjects, personal and corporate names)

The terms that describe the subjects covered in by the document are collected in the Tesaurus d’Història de Catalunya. (History of Catalonia Thesaurus)

. Geographical subject (the geographic scope of the information on the document)

. Subject region (search for a specific comarca )

. Title words

. Date

. Journals (Journals with articles in the database)

            . Series

            . Document type

                . Articles de revista (journal articles)

                . Inèdits (unpublished works)

                . Monografies (books)

                . Parts de monografies (book chapters)

                . Revistes (Journals)

                . Tesis doctorals (Theses and disertations)

                . Treballs de recerca /Tesines (Research works)

                . Treballs de curs (School works)

 

            .Format

                        . Enregistrament de video (video recording)

                                . Enregistrament sonor (audio recording)

                                . Fitxer informàtic (computer file)

                                . Material audiovisual (audiovisual material)

                                . Material cartographic (maps)

                                . Material especial (mixed material)

                                . Material graphic (graphic material)

                                . Microforma (Microfilm)

 

            . Period of time (chronology of the document by patterned periods)

                - (M) Millenniums (0000M, 1000M)

                - (D) Five hundreds (1000D from 1001 to 1500)

                - (C) Centuries (1800C from 1801 to 1900)

                - (L) Half centuries (1900L from 1901 to 1950)

                - (X) Decades (1980X from 1981 to 1990)

We use the same pattern for the Before Christ chronology (aC) adding an A before:

                0000AM

                1000AD

                0400AC

                0450AL

                0360AX

 

 

 

How to do it?:

1.      Select a specific index

2.      Click the “Index” button to open the index access page of the field selected in the form

3.      You can:

            Click the Show index button to display the terms from the beginning

            Type the word or the beginning of the term you are looking for in the search box and select the Show index button

            or select the initial letter of the term at the bottom of the screen

 

 

This offers you a list of the terms from the selected index, where you can:

 

            - Select terms to build the search (click the term and the NEXT button)

(The selected terms go to the search box and you can continue adding terms until finished clicking on the Search terms button)

            - Select terms and send them to the form (ADD option)

(The selected term goes to the search form where you can combine it with Boolean connectors)

            - Search the term directly (Search terms option)

 (The selected term is searched and the program shows you the results page)

 

 

 

 

2. Combine terms or searches with Boolean connectors

 

            AND retrieves records with all the terms searched.

                        Moviment veïnal AND Barcelona

 

            OR retrieves records that have at least one of the terms searched

                        Biografies OR Memòries OR Dietaris

 

            NOT excludes records with one particular term (the second one) in the search

                        Antifranquisme NOT Repressió política

 

 

The image above shows a search for ALL the biographies, memoirs, personals journals, epistolary letters of the Spanish civil war but not the ones from the Vallès Occidental

 

 

DISPLAY, SELECT AND SEND A SEARCH RESULT

 

Executing a search (Search button) shows a screen with a list of results in the default format

 

 

- Results and Navigation Bar

At the top of the screen we can see the number of references found. The program shows them in pages of 20 references. To go to the other pages we have to use the Navigation Bar on the right

 

- Navigation by links

The program allows navigation and search through linked fields like subject, author, geographical subject, Journal, series, etc….

 

- Selection, printing and bookmarks

On the left of the screen we could::

            Select specific records (Select box).

            Once selected click your selection button at the top from there you could print or send the results to a PDF file.

            Print the results directly to a printer or a PDF file

            Boomarks allows you to send the results of a simple search to an application (we are working to improve it)

 

- Top menu options

            Your selection: Print or send to a PDF file the results of a previous search.

            Send result: Print, send to a PDF file or to the computer screen all the results or a range of references (HTML or ISO2709 format)

            New search: shows the search screen.

            Page bottom: shows the end of the screen and the form where you can refine the search or create a new one

 

            - Configure: allows to:

                        . Change interface language (español, català, french and portuguès)

                        . Activate the Navigation Bar between references

                        . Change the Display results format

 

Citation format:

 

Detailed format, with the labels of the fields: